บริการซื้อไทยจ่ายลาว

บริการซื้อไทยจ่ายลาว

บริการผ่านกลางการซื้่อสินค้า
เพื่อความสะดวกสำหรับ ลูกค้าไทย ลาว ป้องกันปัญหาการถูกโกง - ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินและผู้ขายไม่ได้รับสินค้า

รายระเอียด

เรามีบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อผู้ขาย เหมาะกับผู้ซื้อสินค้าที่อยู่นอกเขตนครหลวงเวียงจัน ไม่สะดวกในการเก็บเงินปลายทางได้ เช่น  หลวงพระบาง,ปากเซ,สะหวันเขต ,เชียงขวาง,อุดมไซ,อัตตะปือ,เซกอง,สาละวัน,บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต
พงสาลี,หัวพัน,หลวงน้ำทา,ไซยะบุลี  ฯลฯ

เมื่อผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าตกลงซื้อขายกันสินค้ากันเรียบร้อยแล้วโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ผู้ขายสินค้าแจ้งรายระเอียดสินค้าที่ต้องการจัดส่งให้กับผู้ซื้อสินค้ากับทางบริษัท

2.ผู้ซื้อสินค้าโอนเงินค่าสินค้าเข้ามาที่บัญชีบริษัท(บัญชีลาว)

3.ให้ผู้ขายส่งสลิปการโอนให้กับทีมงานบริษัทและจัดส่งสินค้ามาที่บริษัท(ค่าบริการจัดส่งผู้ซื้อและผู้ขายต้องตกลงกัน)

4.หลังจากสินค้ามาถึงทีมงานที่บริษัทเรียบร้อยแล้วทางทีมงานโอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า

5.จัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้า

6.หากผู้ซื้อสินค้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ขายสินค้าไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
โดยต้องส่งสลิปการโอนเงินให้กับทางทีมงานเพื่อขอรับเงินค่าสินค้าคืน

สำหรับค่าบริการผู้ขายสินค้าต้องสอบถามค่าบริการจัดส่งกับทางบริษัท

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

รูปแบบที่1 (สำหรับผู้ขายสินค้าเป็นคนชำระค่าบริการ)
เก็บค่าบริการต้นทาง และค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง กับลูกค้าต้นทาง

ตัวอย่าง

ค่าสินค้า 1,000บาท ค่าบริการจัดส่งสินค้า 390บาท ค่าธรรมเนียม 50 บาท
(ค่าธรรมเนียมจากค่าสินค้า5%ของ1,000บาท)

ค่าบริการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียม 390+50บาท
ราคาค่าบริการทั้งหมด 440 บาท

ผู้ขายสินค้าต้องชำระค่าบริการก่อนสินค้าข้ามไปประเทศลาว

เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้รับสินค้าปลายทาง 1000 บาท ทางบริษัทโอนเงินคืนให้ผู้ขายภายใน2-3วันทำการ

รูปแบบที่2 (สำหรับผู้ซื้อสินค้าเป็นคนชำระค่าบริการ)
ตัวอย่าง

ค่าบริการจัดส่งสินค้า และค่าธรรมเนียม กับผู้ซื้่อสินค้า
ตัวอย่างหลังจากการโอนเงิน
ยอดการโอนเงินของผู้ซื้อสินค้า 1459 บาท
ยอดที่ผู้ขายสินค้าต้องการ 1,000 บาท
ค่าบริการจัดส่งสินค้า 390 บาท ค่าธรรมเนียม 69บาท (ค่าธรรมเนียมจากค่าสินค้า5%ของ1000บาท)
รวมยอดค่าสินค้าและค่าบริการทั้งหมด 1,459 บาท

หักค่าบริการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมออกจากยอด 459 บาท

โอนเงินคืนผู้ขายสินค้าทั้งหมด1,000 บาท

ภายใน 2-3วันทำการ

หมายเหตุ
- ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดส่งต่างแขวง
- การเก็บเงินสามารถ เก็บได้ทั้ง เงินไทย เงินกับ และ US
- ค่าเงินในการเก็บเงินกีบ 260 บาท (เช่นเงินบาทไทย 1000 x260 = 260000)
บริษัทไม่มีบริการ เก็บเงินค่าบริการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมกับลูกค้าปลายทางเพียงอย่างเดียว จะต้องมี
ค่าสินค้า,ค่าบริการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน
- กรณีลูกค้าปลายทาง ไม่สามารถรับสินค้า ภายในวันได้ เรายินดี นำจ่ายวันถัดไปโดยแจ้งกับทางทีมงาน หรือ ลูกค้าต้นทาง

การคำนวณเงิน
1.เงิน บาท เป็นเงินกีบ 1000 x 260 = 260000 กีบ
2.เงิน กีบเป็นเงินไทย 260000 / 260 = 1000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 0646801028